Цели и задачи

Сдружение "Спортен клуб ФАР" е обединението на нашите идеи, цели и желание за развитие на младежкия и спортния сектор. Ние поставяме фокус върху подобряване на уменията и компетенциите на младите хора, младежките работници и други ключови заинтересовани страни в и чрез спорт, като обръщаме специално внимание на образованието, доброволчеството и социалното включване.


Името и логото на нашия спортен клуб – ФАР - има символиката на водеща светлина в сътресенията на съпътстващите ни събития. За повечето от нас спорта, природата и любовта към движението са били и са подкрепящата светлина, която ни води през различни житейски събития и избори. В съответствие със спорта, всеки от нас е бил или все още е отдаден спортист, състезаващ се на местно, регионално и европейско / световно ниво. Дългогодишното ни участие в спортното движение, както и професионалната ни и спортна реализация са причината проблемите, отношенията и пречките, които са в сектора да са ни добре познати. Желанието ни е да използваме опита, натрупан през годините в ‚спорта‘ (като спортисти, треньори или ментори) и да го доразвием посредством професионалните ни компетенции. Стремежът на сдружението е да се насърчи обмена на добри практики в национален и международен план, както и да се изгради мрежа между заинтересовани лица (stakeholders) в насока на развитие на младежката среда и спорта.


Ние си поставяме следните цели:


Всички образователни дейности в нашия клуб са организирани и се осъществяват посредством методите на неформалното образование и непрякото учене. Като екип от експерти ние активно работим в сферата на спорта следвайки принципите за равнопоставеност на половете, подобряване на възможността за социално включване и насърчаване на активно гражданство.


През годините екипът ни е натрупал безценен опит в реализирането, разработването и управлението на проекти и дейности насочени към работата с младежи, социално слаби групи, както и младежи в неравностойно положение.

Aims and objectives

Association "Sports club Lighthouse" is the unification of ours ideas, dreams and desire to develop and support the youth and sport sector. We have set our focus on improving the skills and competences of young people, youth workers and other key stakeholders in and through sport, putting special attention to education, volunteering and social inclusion.


The name and logo of our Sports club "Lighthouse" has the symbolism of a guiding light in the turmoil of events. For most of us sports, nature and the love for movement have been the supporting light, guiding us through different life events and choices. In line with sport, each of us has been or is still a devout athlete, competing at local, regional and European/world level. Having been closely linked to grass-root sport movement, as well as high-level professional or amateur level, the issues, relations and obstacles that are present in the context are well known to us. It is our desire to use the experience that we have gained through years of athlete development (as athletes, coaches and mentors), enrich it with the professional competences acquired and disseminate, exchange good practices and network among equal stakeholders and relevant target groups in the sport and youth context.


We have seth forth the following objectives:


All of the educational activities in our club are relayed through the methods of non-formal education and informal learning. As a team of experts we have been working actively in the field of sports and are an avid promoter of equal rights to sports, social cohesion and active citizenship.


Over the years, our team has accumulated invaluable experience in implementing, developing and managing projects and activities aimed at working with youth, socially disadvantaged groups and disadvantaged young people.

Lighthouse © 2019. All Rights Reserved